Tabloul Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați este împărţit în opt secţiuni:

SECŢIUNEA ÎNTÂI (I):  

 • Experţi contabili liber profesionişti - care îşi desfăşoară activitatea în mod individual .

SECŢIUNEA  A DOUA (II):  

 • Experţi contabili care au statut  de angajaţi în  instituţii centrale sau locale, instituţii bancare şi de asigurări, educaţie, cercetare, întreprinderi şi alte entităţi (altele decât entităţile membre C.E.C.C.A.R.)                    

Cuprinde:

                  A. Membri activi

                  B.  Membri inactivi

SECŢIUNEA A TREIA (III): 

 • Persoane fizice străine sau care sunt absolvente ale unor instituţii recunoscute care au obţinut calitatea de membru al Corpului.

SECŢIUNEA A PATRA (IV):

 •  Societăţile de expertiză contabilă, companii şi alte entităţi juridice autorizate să desfăşoare activităţile profesionale prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, republicată. 

 Cuprinde:

                A. Cu capital străin sau mixt

                B. Cu capital autohton

SECŢIUNEA A CINCEA (V):

 •  Contabili autorizati liber profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în mod individual.

SECŢIUNEA A ŞASEA (VI):  

 • Contabili autorizaţi care au statut de angajaţi în instituţii centrale sau locale, instituţii bancare şi de asigurări, educaţie, cercetare, întreprinderi şi alte entităţi (altele decât entităţile membre C.E.C.C.A.R.)                

 Cuprinde:

                   A. Membri activi 

                   B. Membri inactivi

SECŢIUNEA A ŞAPTEA (VII):

 • Societăţi de contabilitate autorizate să desfăşoare activităţile profesionale prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994.

 Cuprinde:

                   A. Cu capital străin sau mixt

                   B. Cu capital autohton

SECTIUNEA A OPTA (VIII):

 • Membri de onoare

 Cuprinde:            

                   A. Preşedinţi de onoare

                 BExperţi contabili de Onoar

                 C. Contabili autorizaţi de onoare


 

ANUL 2017

Dovada înscrierii în Tabloul Corpului şi exercitării legale a profesiei se face prin parafă cu valabilitate anuală ce se aplică de către membrul Corpului pe contractele şi lucrările care intervin între acesta şi clienţi.

Parafele care nu conţin înscrisul „Viza an 2017” sunt nule de drept.

Lista expertilor contabili judiciari pe specializari pentru anul 2017 - GEJ - ( click).

   IMPORTANT

EXTRAS DIN REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL C.E.C.C.A.R. 

 • pct. 63.     Consiliul filialei are următoarele atribuţii (.…)h) pronunţă radierea din Tabloul Corpului în cazurile prevăzute de prezentul regulament, precum şi încetarea provizorie a calităţii de membru al Corpului, la cererea celui interesat (....)”.
 • pct. 97.     “Consiliul filialei pronunţă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situaţii: (...) c) neplata cotizaţiei profesionale pe o perioadă de un an (...)”;
 • pct. 98.     “Orice membru al Corpului poate cere încetarea provizorie de a mai face parte din acesta. La cererea adresată conducerii filialei, prin scrisoare recomandată ori prin depunere la secţiunea de resort cu semnătură de primire, se arată motivele şi data de la care doreşte să înceteze a mai fi membru al Corpului.
 • pct. 99.    ,,Întreruperea provizorie a activităţii se pronunţă în mod obligatoriu în cazul în care consiliul filialei estimează că noua activitate a profesionistului este incompatibilă cu calitatea de membru al Corpului”.
 • pct. 100.  ,,Faptul că cel interesat a cerut încetarea provizorie de a mai face parte din Corp nu îl exonerează de răspunderea disciplinară pentru abaterile comise anterior cererii sale”.
 • pct. 101.  ,,Începând cu ziua în care i s-a comunicat acceptarea cererii, cel în cauză încetează de a mai fi membru al Corpului şi nu mai figurează în Tabloul Corpului. El nu mai este supus disciplinei Corpului şi nici regulilor sale; de asemenea, nu mai poate exercita profesiunea de expert contabil sau de contabil autorizat.
 • pct.102.   ,,Cel interesat poate, atunci când doreşte, dar nu mai târziu de 3 ani şi când sunt îndeplinite condiţiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Corpului, să obţină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru înscriere. În cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renunţării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana în cauză va susţine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat, dacă celelalte condiţii pentru obţinerea calităţii prevăzute de regulament sunt îndeplinite.”

 

 

 

E-mail:

   © Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, 2009