Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 8 ianuarie 2024

Noutăți fiscale europene din buletinul de știri ETAF – 8 ianuarie 2024 ...

Belgia preia președinția rotativă a Consiliului UE

Belgia a preluat luni, 1 ianuarie 2024, președinția rotativă a Consiliului UE pentru următoarele șase luni. În domeniul fiscal, Președinția belgiană își propune să ajungă la un acord privind propunerea de directivă referitoare la reducerea mai rapidă și mai sigură a surplusului de impozite reținute la sursă (FASTER)

în cadrul ședinței Consiliului Ecofin din aprilie, precum și la un acord referitor la pachetul privind TVA în era digitală (ViDA) din mai, conform unui calendar orientativ. În domeniul impozitării directe, se va acorda prioritate măsurilor care au scopul de a reduce evaziunea fiscală, evitarea obligațiilor fiscale, planificarea fiscală agresivă și competiția fiscală dăunătoare, se arată în programul său. Acest lucru va implica actualizarea listei UE a jurisdicțiilor necooperante și va propulsa inițiative atât legislative, cât și nelegislative pentru a reduce costurile de conformitate și povara pentru investitorii transfrontalieri. Belgia afirmă că va sprijini, de asemenea, implementarea Directivei UNSHELL, va continua revizuirea Directivei privind impozitarea energiei și va explora utilitatea unor norme fiscale mai unitare în alte domenii pe termen lung, cum ar fi cele referitoare la lucrătorii mobili. De asemenea, va lucra pentru a asigura o transparență fiscală sporită și pentru a consolida schimbul de informații relevante în cadrul UE, în special legat de buna funcționare a Directivei privind pilonul II. În ceea ce privește propunerile recente privind BEFIT, HOT și prețurile de transfer, până la sfârșitul președinției belgiene, în iunie, sunt prevăzute doar rapoarte de progres.

Normele Pilonului II intră în vigoare în UE

Normele minime efective de impozitare, așa-numitele norme ale „Pilonului II”, convenite în cadrul acordului global privind reforma fiscală internațională în 2021, au intrat în vigoare în UE luni, 1 ianuarie 2024. Normele se vor aplica grupurilor de întreprinderi multinaționale și grupurilor naționale la scară largă din UE, cu venituri financiare combinate de peste 750 de milioane de euro pe an. Acestea se vor aplica oricărui grup mare, atât național, cât și internațional, cu o societate-mamă sau o filială situată într-un stat membru UE. Directiva include un set comun de norme privind modul de calculare și de aplicare a unui impozit suplimentar datorat într-o anumită țară în cazul în care rata efectivă de impozitare este mai mică de 15 %. În cazul în care o filială nu este supusă ratei minime efective într-o țară străină în care este situată, statul membru al societății-mamă va aplica, de asemenea, un impozit suplimentar pentru aceasta din urmă. În plus, Directiva asigură o impozitare efectivă în situațiile în care societatea-mamă este situată în afara UE într-o țară cu un nivel scăzut de impozitare care nu aplică norme echivalente. La 22 decembrie 2023, Comisia Europeană a publicat o listă detaliată de întrebări frecvente privind Directiva. Deși majoritatea statelor membre ale UE sunt pregătite să aplice dispozițiile globale privind impozitul minim la începutul anului 2024, un mic grup de state membre se confruntă cu unele întârzieri în implementare.

OCDE lansează un nou calendar pentru Pilonul I și îndrumări suplimentare privind Pilonul II

Cadrul general incluziv OCDE/G20 privind BEPS a publicat luni, 18 decembrie 2023, o declarație de actualizare a calendarului pentru finalizarea textului Convenției multilaterale (MLC) pentru punerea în aplicare a realocării coordonate a drepturilor de impozitare asupra profiturilor celor mai mari și mai profitabile întreprinderi din lume („Amount A” a Pilonului I). „Recunoscând că eforturile de soluționare a diferențelor rămase vor trebui să continue anul viitor, inclusiv în ceea ce privește stagnarea noilor taxe pentru serviciile digitale și alte măsuri similare relevante, membrii cadrului incluziv își reafirmă angajamentul de a ajunge la o soluție bazată pe consens și de a finaliza textul MLC până la sfârșitul lunii martie 2024, cu scopul de a organiza o ceremonie de semnare până la sfârșitul lunii iunie 2024”, este menționat în declarație. În aceeași zi, Cadrul general incluziv a lansat, de asemenea, îndrumări tehnice suplimentare pentru a sprijini guvernele în implementarea impozitului minim global în cadrul Pilonului II. Documentul include îndrumări privind aplicarea sferei de siguranță pentru raportarea tranzitorie pentru fiecare țară în parte și un mecanism de alocare a taxelor care decurg dintr-un regim fiscal Blended Controlled Foreign Corporation (CFC) atunci când unele dintre jurisdicțiile în care operează MNE-uri sunt eligibile pentru sfera de siguranță. Acest Cadru general incluziv susține că va continua să emită îndrumări administrative suplimentare în mod regulat.

Noi norme de combatere a fraudei în materie de TVA privind plățile transfrontaliere, în vigoare de la 1 ianuarie

Luni, 1 ianuarie 2024, au intrat în vigoare noi norme privind plățile transfrontaliere care ajută statele membre ale UE să combată frauda privind taxa pe valoarea adăugată (TVA). Noile norme, convenite în 2020, vor furniza administrațiilor fiscale ale statelor membre ale UE informații privind plățile, care le vor facilita detectarea fraudei în materie de TVA, în special în domeniul comerțului electronic. Pentru a face acest lucru, noul sistem exploatează rolul esențial jucat de furnizorii de servicii de plăți, care gestionează împreună peste 90% din achizițiile online din UE. Aceștia vor fi obligați să monitorizeze beneficiarii plăților transfrontaliere. În plus, începând cu 1 aprilie 2024, aceștia vor trebui să trimită administrațiilor statelor membre ale UE informații cu privire la persoanele care primesc mai mult de 25 de plăți transfrontaliere pe trimestru. Aceste informații vor fi apoi centralizate într-o nouă bază de date europeană elaborată de Comisia Europeană, Sistemul Electronic Central de Plăți (CESOP). Toate informațiile cuprinse în CESOP vor fi apoi puse la dispoziția statelor membre prin intermediul Eurofisc, rețeaua europeană de specialiști în combaterea fraudei în materie de TVA lansată în 2010.

Punctul de vedere al ETAF privind sistemul HOT

Miercuri, 20 decembrie 2023, ETAF a publicat răspunsul său cu privire la consultarea publică a Comisiei Europene privind propunerea pentru o Directivă de creare a unui Sistem Fiscal bazat pe Sediul Social (HOT) pentru microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii. „Membrii ETAF recunosc potențialul propunerii, în special pentru IMM-urile care ar putea planifica să se extindă peste granițe și care ar fi putut fi reținute din perspectiva costurilor ridicate de conformitate. Totuși, răspunsul nostru subliniază, de asemenea, o serie de preocupări cu privire la modul în care ar funcționa în practică inițiativa HOT propusă și la efectele neintenționate pe care le-ar putea genera. În special, considerăm că domeniul de aplicare al directivei este prea restrâns, ceea ce nu va permite multor IMM-uri să beneficieze de această măsură de sprijin. Am formulat mai multe recomandări cu privire la dispozițiile de eligibilitate, precum și cu privire la notificarea acordului, finalizarea și reînnoirea acestuia. În final, am semnalat, de asemenea, unele probleme practice care ar putea apărea în funcționarea ghișeului unic, precum și în ceea ce privește auditurile și recursurile în contextul propunerii HOT, precum și posibilele riscuri de distorsionare a concurenței”, a menționat ETAF.

Comentariile ETAF privind prețurile de transfer

La 20 decembrie 2023, ETAF a răspuns la consultarea publică a Comisiei Europene cu privire la o propunere care privește o Directivă privind transpunerea orientărilor OCDE în materie de prețuri de transfer în ordinea juridică a UE, publicată la 12 septembrie 2023. Membrii ETAF au recunoscut, în primul rând, importanța asigurării faptului că toate statele membre ale UE aplică principiul concurenței depline într-un mod armonizat pentru a evita transferul profiturilor, dubla impozitare, litigiile privind prețurile de transfer și incertitudinea fiscală. „Din punctul nostru de vedere, o Directivă a UE privind prețurile de transfer ar trebui să vizeze stabilirea unor norme mai clare pentru întreprinderi cu privire la calea de urmat. În special, principalul avantaj al acestei inițiative ar fi acela de a se asigura că ajustările corespunzătoare simple și rapide sunt accesibile contribuabililor în cazul corecturilor prețurilor de transfer. Totuși, am constatat că majoritatea dispozițiilor propuse sunt, în mare măsură, repetări ale orientărilor OCDE în materie de prețuri de transfer, unele dintre ele fiind doar repetări cu o formulare diferită, iar altele fiind agravări nejustificate în comparație cu orientările OCDE. Pentru a evita ambiguitățile, dificultățile de interpretare și eventualele conflicte, am recomandat menținerea unui raport cât mai apropiat de orientările OCDE. Comentariile noastre se referă, de asemenea, la definiția întreprinderilor asociate, la ajustările corespunzătoare și compensatorii ale prețurilor de transfer, la determinarea intervalului de deplină concurență și la documentația privind prețurile de transfer”, a menționat ETAF.

Acord privind procedura sediului AMLA

Luni, 18 decembrie 2023, reprezentanții Consiliului UE și ai Parlamentului European au ajuns la o înțelegere privind procesul de selectare a sediului viitoarei autorități europene pentru combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului (AMLA). Co-legiuitorii au convenit asupra principiului organizării de audieri publice comune pentru a permite reprezentanților statelor membre candidate să își prezinte candidaturile. Co-legiuitorii vor evalua fiecare aplicație în funcție de criteriile de selecție incluse în apelul pentru aplicații, de informațiile furnizate de candidați în formularele lor de candidatură, de evaluarea de către Comisie a acestor formulare, precum și de rezultatele audierilor publice comune. Decizia finală cu privire la sediul AMLA ar trebui luată de co-legiuitori în cadrul unei ședințe interinstituționale informale la nivel politic, în cadrul căreia reprezentanții Parlamentului și ai Consiliului vor vota împreună, în același timp, cu același număr de voturi atribuite fiecărui co-legiuitor. Nouă state membre au depus cereri pentru găzduirea AMLA: Belgia, Germania, Irlanda, Spania, Franța, Italia, Letonia, Lituania și Austria. Comisia a fost desemnată să evalueze eligibilitatea candidaturilor. Publicarea evaluării este prevăzută pentru ianuarie 2024. Locația sediului rezultată în urma procesului va fi inclusă în regulamentul AMLA și adoptată oficial ca parte a textului.

Adunarea Generală a ONU adoptă în mod oficial rezoluția privind cooperarea internațională în domeniul fiscal

Miercuri, 22 decembrie 2023, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite (ONU) a adoptat, cu un vot de 111 pentru, 46 împotrivă și 10 abțineri, rezoluția 78/230 „Promovarea cooperării fiscale internaționale incluzive și eficiente la nivelul Națiunilor Unite”. Rezoluția, care a fost deja aprobată de Comitetul Economic și Financiar al Adunării Generale în noiembrie, instituie o comisie interguvernamentală ad-hoc mandatată să elaboreze un proiect de referință pentru o convenție-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind cooperarea fiscală internațională, în vederea finalizării lucrărilor Comitetului până în august 2024. Statele membre ale UE și SUA s-au opus rezoluției deoarece se tem de o duplicare a activității desfășurate la nivelul OCDE privind cooperarea internațională în domeniul fiscal.

IESBA anunță aprobarea standardelor etice finale pentru planificarea fiscală

Consiliul pentru Standarde Internaționale de Etică pentru Contabili (IESBA) a anunțat joi, 21 decembrie 2023, că a finalizat cu succes și a aprobat standardele finale de etică pentru planificarea fiscală și serviciile conexe. Aceste amendamente la Codul etic pentru profesioniștii contabili al IESBA răspund preocupărilor publice cu privire la comportamentul etic în planificarea fiscală, în contextul dezvăluirilor de mare amploare privind schemele de evitare a obligațiilor fiscale în mai multe jurisdicții din ultimii ani. Dispozițiile finale stabilesc un cadru general etic de interes public pentru a ghida profesioniștii contabili în formularea unor raționamente și decizii atunci când furnizează servicii de planificare fiscală sau servicii conexe. În așteptarea aprobării de către Consiliul de supraveghere în interesul public (PIOB), se așteaptă ca reglementarea finală să fie emisă până la jumătatea lunii aprilie 2024.

Tim Power este noul președinte al Comisiei OCDE privind afacerile fiscale

Luni, 18 decembrie 2023, Tim Power, director adjunct pentru afaceri internaționale și impozitare la Trezoreria Majestății sale din Regatul Unit, a fost ales președinte al Comitetului OCDE pentru afaceri fiscale (CFA). El îl înlocuiește pe Gaël Perraud, care a demisionat în decembrie 2023, în urma mutării sale într-o nouă funcție în cadrul Ministerului francez de Finanțe. Tim Power are o experiență semnificativă în reprezentarea Regatului Unit în cadrul discuțiilor multilaterale din cadrul OCDE și o implicare de lungă durată în Grupul de coordonare al cadrului general incluziv OCDE/G20 privind BEPS. Recent, el a fost ales, de asemenea, co-președinte al Grupului operativ pentru economia digitală, inclusiv pentru finalizarea Convenției multilaterale (MLC) pentru a pune în aplicare „Amount A” a Pilonului I. CFA este principalul forum de discuții al OCDE privind impozitarea, care acoperă atât aspecte fiscale internaționale și interne, cât și politica și administrația fiscală. Ca președinte al CFA, acesta va deține, totodată, funcția de co-președinte al Cadrului general incluziv al G20/OCDE cu privire la BEPS, alături de Marlene Nembhard-Parker din Jamaica, care a devenit co-președinte în martie 2022.

Declinarea responsabilității:
Acest buletin de știri conține informații despre politicile și evoluțiile fiscale europene colectate din documente oficiale, audieri, conferințe și presă. Acesta nu reflectă poziția oficială a ETAF și nici nu ar trebui să fie considerată drept declarație scrisă în numele ETAF.