Șef Birou evidență tablou – Filiala CECCAR Iași

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Iași din Str. Barbu Lăutaru nr. 1, jud. Iași, în vederea ocupării postului de șef Birou evidență tablou, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
capacitate deplină de exerciţiu;
starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

studii superioare economice;
cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
capacitate de analiză şi sinteză;
abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;
rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;
cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;
comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.
Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Iasi, Str. Barbu Lăutaru nr. 1, jud. Iași, după cum urmează:

dosarele de înscriere se vor depune până la data 15 mai 2020, inclusiv, după următorul program: de luni până vineri între orele 9.00-17.00, la sediul Filialei CECCAR Iași;
susținerea interviului si testarea pentru verificarea cunostinelor profesionale are loc la data de 18.05.2020 intre orele 14.00-16.00;
comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Iași.
Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

cerere de înscriere la concurs;
CV-ul semnat pe fiecare pagină;
copia actului de identitate ;
adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice).
BIBLIOGRAFIE

Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;
Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;
Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili.