Consilier juridic – Sediul central CECCAR

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Aparatului Central  din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, în vederea ocupării postului de consilier juridic  în cadrul Direcției Juridice, Resurse Umane și Achiziții.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște foarte bine limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice și cerințe de participare la concurs:

  • studii superioare juridice;

 

  • capacitate de analiză și sinteză;

 

  • exeperiență în domeniul juridic de minim un an;

 

  • capacitate de asimilare rapidă a informațiilor noi;

 

  • excelente abilități de comunicare, amabilitate și muncă în echipă;

 

  • rezistență la stres, flexibilitate, atenție la detalii, minuțios, perseverență;

 

  • cunoștințe Microsoft Office, nivel foarte bun;

 

  • capacitate de sistematizare, analiză și sinteza informațiilor;

 

 • comportament profesional integru și conduită ireproșabilă.

Dosarele de înscriere se vor depune pe adresa de email resurseumane@ceccaro.ro sau la sediul Aparatului Central din București, str. Intrarea Pielari nr. 1, sector 4, până la data de 7 august 2020 ora 12.00.

Concursul va consta în:

– proba scrisă constând în verificarea cunoștințelor profesionale dobândite (întrebări din bibliografie), proba de verificare a abilităților de utilizare a calculatorului precum și susținerea interviului vor avea loc în data de 10.08.2020 ora 10,00;

– comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea mențiunii admis sau respins prin afișare pe site-ul CECCAR.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

1. cerere de înscriere la concurs scrisă de mână și semnată;

2. CV-ul semnat pe fiecare pagină;

BIBLIOGRAFIE

  1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată, cu modificările ulterioare;

 

  1. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

 

  1. Codul de procedură civilă;

 

  1. Codul de procedură penală;

 

  1. Codul Civil;

 

  1. Codul Penal;

 

 1. Regulamentul de organizare și funcționare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor și Consiliul Superior al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România.