Secretar – Filiala CECCAR Bihor

Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România organizează concurs, la sediul Filialei CECCAR Bihor din Str. Emanuil Gojdu nr. 29, bl. A9, et. 1, jud. Bihor, în vederea ocupării unui post de secretar pe perioada determinata și program de lucru de 8 ore/zi.

Condiţiile generale pentru persoana care participă la concurs:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) capacitate deplină de exerciţiu;

e) starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice și cerințe de participare la concurs:

  • studii superioare economice;

 

  • capacitate de analiză şi sinteză;

 

  • abilităţi excelente de organizare, prioritizare şi comunicare;

 

  • rezistenţă la stres, flexibilitate, atenţie la detalii, minuţios, perseverenţă şi disponibilitate pentru program prelungit;

 

  • cunoştinţe Microsoft Office, nivel mediu;

 

 • comportament profesional integru şi conduită ireproşabilă.

Concursul se desfăşoară la sediul Filialei CECCAR Bihor, după cum urmează:

– dosarele de înscriere se vor depune până la data 7.08.2020, ora 12, la sediul Filialei CECCAR Bihor;

– proba scrisă, proba de verificare a abilităților  de utilizare a calculatorului si interviul vor avea loc in data de 7.08.2020, ora 10.00, la sediul filialei Bihor;

– comunicarea rezultatelor concursului se face prin specificarea menţiunii «admis» sau «respins» prin afişare la sediul Filialei CECCAR Bihor.

Acte necesare pentru dosarul de înscriere la concurs:

  1. cerere de înscriere la concurs;

 

 1. CV-ul semnat pe fiecare pagină;

BIBLIOGRAFIE

  1. Ordonanța Guvernului nr. 65/19 august 1994 privind organizarea activității de expertiză contabilă și a contabililor autorizați, republicată;

 

  1. Regulamentul de Organizare și Funcționare a Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, republicat;

 

 1. Standardul profesional nr. 38 privind pregătirea profesională continua a profesioniștilor contabili.